Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty wz. psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów z siedzibą w Mrągowie Drukuj artykuł

Olsztyn, 18 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii

 

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

specjalisty w zakresie psychologii

w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

Sądu Okręgowego w Olsztynie

z siedzibą w Mrągowie

 • Oznaczenie konkursu: K-1100-34/19
 • Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 etat

 

Zgłoszenia do konkursu, adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dopiskiem „Konkurs nr K-1100-34/19 na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii”, należy składać w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Olsztynie, ulica Dąbrowszczaków 44 A pokój nr 6 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 10-543 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44A, do 31 stycznia 2020 r. W przypadku zgłoszenia nadanego za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu.

Konkurs rozpocznie się 5 lutego 2020 roku (pierwszy etap) w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 44 A, i będzie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367).

Wymagania dla kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadanie przez kandydata obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 7. ukończone studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł zawodowego magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną.

 

Kandydat zainteresowany ofertą powinien złożyć następujące wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii;
 2. życiorys
 3. informację o przebiegu kariery zawodowej;
 4. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 6. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo do zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 8. oświadczenie, że kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 9. zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalające na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badania uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia kandydata, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, tj. ocena czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia, czy zostało złożone w terminie, czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.).
 2. drugi etap – praca pisemna polegająca na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Zadanie to polega na opracowaniu propozycji rozwiązania problemu dotyczącego opiniowania przez specjalistę w zakresie psychologii, albo na sporządzeniu opinii w sprawach rodzinnych, opiekuńczych lub w sprawach nieletnich, w zakresie wymagającym specjalistycznej wiedzy psychologicznej, na podstawie opisu lub dokumentacji przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych oraz dokumentów z akt sprawy, w ramach której opinia została zlecona. Drugi etap konkursu trwa 90 minut.
 3. trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem) i trzeciego etapu konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie  www.olsztyn.so.gov.pl

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Kim jest Administrator Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- Listownie: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

- Telefon: 89/ 521 61 64;

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

- Telefon: 89/521 61 32;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana;

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na przeprowadzenie rekrutacji.

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do rekrutacji, niezbędne jest podanie danych zgodnych z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie przetwarzamy dane osobowe, w celu rekrutacji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

-        Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

-        Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

-        Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, ochrony, informatyczne.

-        Dane osobowe nie będą udostępniane do Państwa Trzeciego, natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Okręgowego, poprzez umieszczenie danych w postaci imienia i nazwiska.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni, w przypadku jeśli nie zostanie Pani/Pan zrekrutowany. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zatrudniona/y, dane osobowe będzie przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po zakończeniu zatrudnienia dane osobowe usuniemy, postępując zgodnie obowiązującą w Sądzie Okręgowym w Olsztynie instrukcją kancelaryjną.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

-        Prawo dostępu do swoich danych osobowych,

-        Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;

-        Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych;

-        Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

-        Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

-        Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

-        Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy odwiedzić stronę internetową Sądu Okręgowego w Olsztynie.

                                                                            PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO

                                                                                           W OLSZTYNIE

                                                                                       Danuta Hryniewicz