Rozpoczął się proces byłego prezesa spółki Remedium Drukuj artykuł

 

akta sprawySprawa jest bardzo obszerna. Liczy blisko 170 tomów akt i załączników


W dniu 24 kwietnia 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się proces Sylwestra S., byłego prezesa spółki Remedium oskarżonego o wyłudzenie ponad 60 mln zł na szkodę ponad 800 osób. Oskarżony nie przyznaje się do winy.

Sylwester S. od kwietnia 2017 r. przebywa w tymczasowym areszcie. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie sporządziła akt oskarżenia, w którym zarzuca mu popełnienie 10 przestępstw. Najpoważniejszy zarzut dotyczy doprowadzenia w latach 2005 - 2013 ponad 800 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie przekraczającej 60 mln zł. Sylwester S. działając najpierw w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, a od 2007 roku jako prezes zarządu w spółce Remedium - Doradcy Finansowi sp. z o.o., miał wprowadzić te osoby w błąd, co do charakteru lokat pieniężnych, przeznaczenia ulokowanych środków pieniężnych i gwarancji ich zwrotu wraz z oprocentowaniem.

Sylwester S. został oskarżony o dokonanie w latach 2012 – 2013 jeszcze dwóch innych oszustw. Jedno z nich miało być popełnione na szkodę inwestora, na kwotę około 4 mln zł, poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru i możliwości zrealizowania inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych i solarnych. Natomiast drugi czyn miał być związany z działaniem na szkodę przedsiębiorcy z Olsztyna, na kwotę blisko 54 tys. zł, poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru i możliwości zapłaty za kampanię reklamową na rzecz spółki Remedium.

Pozostałe zarzuty dotyczą **działania na szkodę spółki Remedium w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzeniu tej spółce szkody majątkowej w kwocie ponad 26 mln zł, **prowadzenia działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia, **niezgłaszania wniosków o upadłość spółki Remedium oraz spółek celowych, pomimo powstania warunków uzasadniających ich upadłość w postaci niewypłacalności, **prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki Remedium wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zawarcia nierzetelnych danych w sprawozdaniach finansowych spółki za lata 2009 – 2011, **niesporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Remedium za 2011 rok oraz niezłożenia tych sprawozdań we właściwym rejestrze sądowym, a także **udaremnienia zaspokojenia wierzyciela Remedium poprzez usunięcie zagrożonych zajęciem składników majątku w postaci pieniędzy i dwóch nieruchomości.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 24 kwietnia 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Obrońca oskarżonego jeszcze przed otwarciem przewodu sądowego wniósł o wyłączenie jawności rozprawy. Jednak temu wnioskowi sprzeciwił się prokurator, a Sąd zadecydował, że rozprawa będzie toczyć się jawnie.

Sylwester S. na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2018 r. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i rozpoczął składanie wyjaśnień, które będzie kontynuował także w kolejnych dniach rozprawy wyznaczonych na 25 i 26 kwietnia 2018 r. na godz. 10.30.

Materiał dowodowy w tej sprawie jest bardzo obszerny, liczy około 170 tomów akt i załączników (tj. blisko 35 tys. kart z dokumentami).

Jednocześnie informuję, że przed Sądem Rejonowym w Olsztynie toczy się także postępowanie upadłościowe spółki Remedium – Doradcy Finansowi.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 24 kwietnia 2018 r.