Sąd odwoławczy zajmie się sprawą o zbyt duży nagrobek Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpozna apelację w sprawie, w której osią sporu jest nowy nagrobek posadowiony ciasno pomiędzy dwoma starszymi grobami. Termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na dzień 12 lutego 2020 r.

W dniu 3 września 2018 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął pozew Aleksandry B. przeciwko Barbarze S. o naruszenie posiadania.

Aleksandra B. w pozwie wskazała, że jest posiadaczem grobu na cmentarzu w Dobrym Mieście, w którym spoczywają jej rodzice. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się grób, którego posiadaczem jest pozwana Barbara S. Pomiędzy tymi dwoma grobami do 2017 r. pozostawała niewielka, niezagospodarowana przestrzeń. Natomiast po śmierci syna pozwanej w 2017 r., powódka wyraziła pisemną zgodę na zmniejszenie przestrzeni pomiędzy grobami w celu pochowania w tym miejscu syna pozwanej. Z kolei zarządca cmentarza zgodził się na wymurowanie w tym miejscu grobu murowanego o szerokości 100 cm.

Aleksandra B. podniosła, że na skutek prac podjętych przez Barbarę S. w dniu 10 września 2017 r. rozebrano część wyłożonego przez nią chodnika z betonowych płyt i dostawiono z prawej części murowanego grobu betonowy blok o szerokości przekraczającej 100 cm. Zarządca cmentarza w takiej sytuacji wezwał Barbarę S. do przywrócenia posiadania grobu do stanu poprzedniego, wskazując, że zgoda na wymurowanie grobu obejmowała 100 cm. Jednak pozwana nie uczyniła tego.

Barbara S. wniosła o oddalenie powództwa, podając m.in., że na wymurowanym grobowcu postawiła nagrobek o szerokości nieprzekraczającej wymiarów uzgodnionych z zarządcą cmentarza, tj. 135 cm na 243 cm. Wskazała przy tym, że otrzymała ustną zgodę zarządcy cmentarza na postawienie nagrobka w wymiarach nieprzekraczających wymiarów określonych przez niego, tj. 260 cm na 140 cm.

Sąd Rejonowy w Olsztynie uwzględnił roszczenia Aleksandry B. niemal w całości. Wyrokiem z dnia 2 lipca 2019 r. nakazał Barbarze S. m.in. usunąć granitową płytę otaczającą nagrobek jej syna po prawej stronie (patrząc od frontu nagrobka) wraz z podmurówką oraz odbudować chodnik po stronie nagrobka rodziców powódki.

Sąd Rejonowy w Olsztynie tym samym przyjął, że pozwana naruszyła posiadanie powódki do grobu, w którym spoczywają jej rodzice. W ocenie Sądu Rejonowego, zgoda powódki oraz zlecenie zakładu gospodarki komunalnej na wymurowanie grobu o wymiarach nieprzekraczających 100 cm na 230 cm, obejmowały również posadowienie nagrobka o wymiarach nieprzekraczających wymiarów grobu, a więc wymiarach 100 cm na 230 cm. Barbara S. zaś posadowiła nagrobek wraz z podmurówką oraz granitową opaską w rozmiarze znacznie przekraczającym powierzchnię grobu, tj. o wymiarach 135 cm na 235 cm.

Barbara S. wniosła apelację od wyroku sądu pierwszej instancji.

W dniu 9 września 2019 r. apelacja wraz z aktami sprawy wpłynęła do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt IX Ca 1427/19. Termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na dzień 12 lutego 2020 r. na godz. 10.20, sala 127.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 stycznia 2020 r.