Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie podjęło ważne uchwały Drukuj artykuł


Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 10 lutego 2020 r. zwolniło sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania spraw przydzielonych mu w tutejszym Sądzie. W tym samym dniu
Kolegium Sądu wyraziło również dezaprobatę wobec zachowania sędziego Macieja Nawackiego, które polegało na zniszczeniu  dokumentu podpisanego przez sędziów podczas zebrania.

W dniu 10 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pierwsza podjęta tego dnia uchwała dotyczyła tego, czy sędzia Paweł Juszczyszyn może brać  udział w składzie i posiedzeniu Kolegium Sądu. W tajnym głosowaniu  przyjęto, że sędzia Paweł Juszczyszyn mógł i wziął udział w posiedzeniu. Za było 7 głosów, przeciw 3 głosy, natomiast sam sędzia Juszczyszyn nie brał udziału w głosowaniu tej uchwały.

W dalszej części posiedzenia Kolegium Sądu podjęło szereg uchwał dotyczących bieżącej działalności sądów okręgu olsztyńskiego, w tym dwie uchwały (Uchwała nr 2 i Uchwałą nr 3) dotyczące spraw będących w zainteresowaniu opinii publicznej. Treść tych dwóch uchwał  jest następująca:

Uchwała nr 2

Podzielając w całości treść uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (Sygn. akt BSA I-4110-1/20) i uznając w szczególności, że orzeczenia wydane z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej utworzonej w Sądzie Najwyższym na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) nie mogą prowadzić do skutecznego zawieszenia w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna, Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, bacząc na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego i stabilności orzeczeń, na podstawie art. 47 b § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych zwalnia sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania spraw przydzielonych mu w okresie delegowania do orzekania w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie.

(w głosowaniu nad Uchwałą nr 2 udział wzięło 10 osób, za głosowało 9 osób, przeciw 1 osoba, sędzia Paweł Juszczyszyn nie brał udziału w głosowaniu)

Nadmienię, że w związku z podjęciem Uchwały nr 2 sprawy z referatu sędziego Pawła Juszczyszyna zostaną rozlosowane między innych sędziów IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Uchwała nr 3

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie wyraża stanowczą dezaprobatę wobec zachowania Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Macieja Nawackiego, które polegało na zniszczeniu w dniu 7 lutego 2020 r. podpisanego przez sędziów dokumentu w postaci projektu uchwał stanowiących załącznik do protokołu zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Czyn ten może być kwalifikowany jako delikt dyscyplinarny (uchybienie godności urzędu sędziego i naruszenie zasad etyki sędziowskiej), wobec czego Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, w trybie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, kieruje niniejszą sprawę do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

(Uchwała nr 3 została przegłosowana jednogłośnie – za było 11 osób)

Jednocześnie w nawiązaniu do Uchwały nr 3 chcę podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami ze strony Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie nie ma akceptacji dla aroganckich zachowań wyrażających pogardę w stosunku do opinii innych ludzi.    

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 10 lutego 2020 r.