Kara za nawoływanie do zabójstwa i groźby wobec prezydenta Olsztyna złagodzona Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w  Olsztynie w dniu 28 maja 2020 r. wydał wyrok w sprawie odwoławczej Sergiusza P. oskarżonego m.in. o publiczne nawoływanie do zabójstwa i groźby karalne wobec prezydenta Olsztyna. Sąd złagodził do 1 roku karę pozbawienia wolności, a jej wykonanie warunkowo zawiesił na okres 2 lat tytułem próby.

Zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w dniu 2 kwietnia 2019 r. skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu Sergiuszowi P. podejrzanemu o popełnienie dwóch przestępstw w dniu 14 stycznia 2019 r. w Olsztynie.

W pierwszym zarzucie Sergiusz P. został oskarżony o posiadanie znacznej ilości – blisko 395 gram – marihuany (tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.). Z kolei drugi zarzut polegał na publicznym nawoływaniu na stronie internetowej Gazety Olsztyńskiej do popełnienia zbrodni zabójstwa z jednoczesną groźbą pozbawienia życia w stosunku do Prezydenta Miasta Olsztyn (tj. czyn z art. 255 §2 kk w zb. z art. 190 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Proces Sergiusza P. rozpoczął się w dniu 7 maja 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sergiusz P. w trakcie procesu przyznał się do popełnienia obu zarzucanych mu czynów. W odniesieniu do drugiego z zarzutów oskarżony przyznał, że to on dokonał wpisu na stronie Gazety Olsztyńskiej, a także, iż wpis odnosił się do prezydenta Olsztyna. Zaprzeczył jednak, by nawoływał do zabójstwa prezydenta Olsztyna.

W niniejszej sprawie zostało przeprowadzone postępowanie mediacyjne pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym. Mediacja zakończyła się zawarciem ugody, w ramach której oskarżony wpłacił 2 tys. zł na cel wskazany przez pokrzywdzonego. Sergiusz P. nie wywiązał się natomiast ze zobowiązania zamieszczenia przeprosin na łamach Gazety Olsztyńskiej, argumentując to brakiem koniecznych środków. Jednak pokrzywdzony ostatecznie zrezygnował z takiej formy przeprosin.

Wyrok w powyższej sprawie zapadł w dniu 24 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Sergiusza P. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 100 metrów w okresie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że zachowanie oskarżonego polegające na umieszczeniu opisanego wyżej wpisu na stronie Gazety Olsztyńskiej musi spotkać się z właściwą reakcją. Oskarżony, podobnie jak każdy inny użytkownik internetu powinien zdawać sobie sprawę z tego, że pozorna anonimowość w internecie nie gwarantuje bezkarności, a za swoje słowa należy ponosić odpowiedzialność. Sformułowania wzywające do pozbawienia innej osoby życia i nawołujące do nienawiści nie mogą być traktowane jako forma wyrażania dozwolonej krytyki, ani tym bardziej nie mogą być akceptowane, gdyż mogą wywołać skutki tragiczne, o czym świadczą chociażby wydarzenia z Gdańska i zabójstwo Pawła Adamowicza.

Sąd Rejonowy ocenił, że orzeczona wobec Sergiusza P. kara łączna pozbawienia wolności jest współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości zarzuconych mu czynów.

Obrońca oskarżonego wniósł apelację od powyższego rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w dniu 28 maja 2020 r. zmienił zaskarżony wyrok sądu I instancji w ten sposób, że złagodził do 1 roku karę łączną pozbawienia wolności, a jej wykonanie warunkowo zawiesił na okres dwóch lat tytułem próby, oddając w tym czasie oskarżonego pod dozór kuratora oraz zobowiązując go do wykonywania pracy zarobkowej i powstrzymywania się od używania środków odurzających. Ponadto, Sąd Okręgowy skrócił do 2 lat orzeczony wobec oskarżonego zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 100 metrów.

Sąd Okręgowy uzasadniając ustnie powyższy wyrok zwrócił uwagę m.in. na pozytywną prognozę kryminologiczno-społeczną w stosunku do Sergiusza P. W ocenie Sądu pozwala ona na złagodzenie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności i zawieszenie jej wykonania. Oskarżony wyraził szczerą skruchę i przeprosił pokrzywdzonego, a przeprosiny zostały przyjęte. Ponadto, Sergiusz P. pracuje i szkoli się zawodowo, a także ma bardzo dobrą opinię w miejscu pracy. Sąd wziął pod uwagę również pozytywne wyniki mediacji między oskarżonym a pokrzywdzonym. To wszystko składa się na przyjęcie realnego założenia, że w przyszłości nie będzie on naruszał porządku prawnego, a w szczególności popełniał przestępstw.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 1 czerwca 2020 r.