Sąd warunkowo umorzył sprawę policjantki z Mrągowa Drukuj artykuł


Sad Rejonowy w Piszu wyrokiem z dnia 11 lutego 2021 r. umorzył warunkowo na okres 1 roku próby postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszce Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie oskarżonej o poświadczenie nieprawdy w wydanym dokumencie. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

W dniu 13 stycznia 2021 r. do Sądu Rejonowego w Piszu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Izabeli Ś. oskarżonej o czyn z art. 271 §1 kk w zw. z art. 271 §2 kk.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie oskarżył Izabelę Ś. o to, że jako funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie poświadczyła nieprawdę w wydanym w dniu 14 września 2018 r. postanowieniu o wszczęciu dochodzenia w sprawie uporczywego nękania Barbary R. oraz kierowania wobec niej gróźb popełnienia przestępstwa. Izabela Ś. czynu tego miała dopuścić się w ten sposób, że jako datę wszczęcia postępowania wpisała datę wcześniejszą niż w rzeczywistości, tj. 11 września 2018 r., przy czym w ocenie prokuratora czyn ten miał stanowić wypadek mniejszej wagi.

Nadmienię, że w dniu 13 września 2018 r. Barbara R. już nie żyła – zginęła od ran postrzałowych. O uporczywe nękanie, kierowanie gróźb oraz zabójstwo tej kobiety oskarżony jest Cezary F., którego proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

W dniu 11 lutego 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Piszu odbyło się posiedzenie w przedmiocie rozważenia możliwości warunkowego umorzenia postępowania wobec Izabeli Ś. W tym samym dniu zapadł wyrok, w którym postępowanie karne przeciwko Izabeli Ś. zostało warunkowo umorzone na okres 1 roku próby. Ponadto, Sąd zobowiązał oskarżoną do uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 1000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i obciążył ją w części kosztami postępowania.  

Sąd powyższy wyrok uzasadnił faktem, iż wina i społeczna szkodliwość czynu oskarżonej nie jest znaczna, przy czym również Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie uznała, że czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi zagrożony jedynie karą ograniczenia wolności i grzywny. Sąd miał też na uwadze, że oskarżona nie była wcześniej karana sądownie, okoliczności popełnienia tego czynu nie budzą wątpliwości, a warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, w tym długotrwała, nienaganna praca w policji uzasadnia przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania Izabela Ś. będzie przestrzegała porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. W ocenie Sądu Rejonowego, nie ulega wątpliwości, że działanie oskarżonej jest przestępstwem formalnym (żadna osoba nie została tym czynem pokrzywdzona) i polegało na wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania z datą 11 września 2018 r., gdy faktycznie takie postanowienie było sporządzone 14 września 2018 r. Nie miało to znaczenia na przebieg czynności, ponieważ faktycznie czynności procesowe w tamtej sprawie dotyczącej uporczywego nękania Barbary R. oraz kierowania wobec niej gróźb popełnienia przestępstwa, były podjęte już 11 września 2018r., gdyż wtedy przesłuchano pierwszych świadków w tej sprawie.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 11 lutego 2021 r.