Sprawa o nakazanie dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania przekazana do sądu w Bydgoszczy Drukuj artykuł


Decyzją Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 marca 2021 r. wniosek o zabezpieczenie roszczenia Pawła Juszczyszyna został przekazany do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy.

Pełnomocnik Pawła Juszczyszyna w dniu 17 marca 2021 r. złożył do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zabezpieczenie roszczenia Pawła Juszczyszyna przed wytoczeniem powództwa. To roszczenie ma dotyczyć m. in. ustalenia, że Pawłowi Juszczyszynowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, a tzw. uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r. wydana w sprawie o sygn. akt: II DO 1/20 pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki służbowe Pawła Juszczyszyna wynikające z zajmowanego stanowiska sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie.

W związku z powyższym pełnomocnik w piśmie skierowanym do Sądu w pierwszej kolejności wniósł o nakazanie Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, a konkretnie Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie, dopuszczenia Pawła Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących mu z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w szczególności do wykonywania funkcji orzeczniczych sędziego.

Pełnomocnik uprawnionego wniósł jednocześnie o wystąpienie przez tutejszy Sąd do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. W jego ocenie, wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wzgląd na społeczne postrzeganie sądu jako organu bezstronnego.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 19 marca 2021 r. wydał zarządzenie, aby akta sprawy przedstawić Sądowi Okręgowemu w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w celu przekazania tej sprawy innemu sądowi równorzędnemu. Jako podstawę tej decyzji sędzia wskazała art. 442 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego. Wskazany przepis mówi o tym, że jeżeli stroną postępowania jest Skarb Państwa, a państwową jednostką organizacyjną, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy – sąd ten z urzędu przedstawia akta sprawy sądowi nad nim przełożonemu, którym w tym wypadku jest Sąd Okręgowy w Olsztynie.

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie wspomniana sprawa została przydzielona sędziemu Tomaszowi Kosakowskiemu – zgodnie z podziałem czynności sędziów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Nadmienię, że zgodnie z podziałem czynności sędziów – ustalonym przez Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie i obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. – sprawami tego rodzaju w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie zajmuje się tylko i wyłącznie sędzia Tomasz Kosakowski. W tego typu przypadkach sprawa nie podlega losowaniu, a jest niejako automatycznie przydzielana przez Przewodniczącego Wydziału sędziemu, który zajmuje się tego rodzaju sprawami.

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw sędziom w Sądzie Okręgowym w Olsztynie jest dostępna na stronie internetowej Sądu w zakładce Struktura organizacyjna:

https://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=167.

Sędzia sprawozdawca w dniu 23 marca 2021 r. wydał postanowienie, którym przekazał powyższą sprawę do rozpoznania poza okręg olsztyński do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

W związku z tym jeszcze dzisiaj, tj. w dniu 25 marca 2021 r., akta tej sprawy zostaną przesłane Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 25 marca 2021 r.