Sąd w Olsztynie rozpozna wniosek o zabezpieczenie w sprawie Pawła Juszczyszyna Drukuj artykuł


Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika Pawła Juszczyszyna o wstrzymanie skuteczności i wykonalności uchwały, która zawiesiła sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżyła jego wynagrodzenie.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika Pawła Juszczyszyna o wydanie zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna przed wytoczeniem powództwa. To roszczenie ma dotyczyć po pierwsze – ustalenia, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r., podjęta w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego, a po drugie – zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie obowiązanemu (zdaniem wnioskodawcy są to reprezentujący Skarb Państwa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego.

W związku z tym pełnomocnik Pawła Juszczyszyna wniósł do Sądu m. in. o wstrzymanie skuteczności i wykonalności wskazanej wyżej uchwały na czas trwania postępowania zainicjowanego pozwem złożonym przez Pawła Juszczyszyna po uzyskaniu tego zabezpieczenia.

Wyłoniony w wyniku losowania sędzia referent w dniu 28 kwietnia 2021 r. przesłał Prezesowi Sądu Okręgowemu w Olsztynie wniosek o rozważenie możliwości zarządzenia rozpoznania tej sprawy w składzie trzech sędziów, w trybie art. 47 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten mówi o tym, że prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 29 kwietnia 2021 r. wydał zarządzenie o rozpoznaniu sprawy z wniosku Pawła Juszczyszyna o udzielenie zabezpieczenia w powiększonym – trzyosobowym składzie sędziów. W ocenie Prezesa Sądu Okręgowego, niniejsza sprawa wymaga poszerzonej analizy stanu prawnego, zarówno prawa krajowego, jak i europejskiego, a jej precedensowy charakter może mieć znaczenie dla kształtowania orzecznictwa w sądach powszechnych. Z uwagi na szczególną zawiłość sprawy oraz jej precedensowy charakter rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów jest uzasadnione.

Z chwilą, gdy uda się wylosować skład sędziowski do rozpoznania tej sprawy, Sąd będzie miał 7 dni na wydanie merytorycznej decyzji, o ile nie zostaną złożone wnioski o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 kwietnia 2021 r.