Wniosek o egzekucję postanowienia wydanego w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna przekazany do sądu w Bydgoszczy Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie decyzją z dnia 29 kwietnia 2021 r. przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy wniosek o wszczęcie egzekucji postanowienia o dopuszczeniu sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika wierzyciela Pawła Juszczyszyna o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych. Pełnomocnik wierzyciela w pierwszej kolejności wniósł o wyznaczenie – na podstawie art. 1050 §1 kodeksu postępowania cywilnego – Sądowi Rejonowemu w Olsztynie terminu jednego dnia roboczego na wykonanie czynności wskazanych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o obowiązku dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania oraz o zagrożenie Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu grzywną w wysokości 15 tys. zł na wypadek, gdyby Sąd Rejonowy w Olsztynie nie wykonał wskazanego wyżej postanowienia w wyznaczonym terminie. Ponadto, pełnomocnik wierzyciela wniósł o nałożenie na Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego grzywny w kwocie 15 tys. zł, z jednoczesną zamianą grzywny na areszt na wypadek niezapłacenia grzywny, w związku z jego działaniem wbrew określonemu w postanowieniu sądu w Bydgoszczy obowiązkowi dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 27 kwietnia 2021 r. wydał zarządzenie, aby akta sprawy przedstawić Sądowi Okręgowemu w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w celu przekazania tej sprawy innemu sądowi równorzędnemu.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. akta tej sprawy wpłynęły do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 29 kwietnia 2021 r. wydał postanowienie o przekazaniu powyższej sprawy Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jako podstawę tej decyzji Sąd wskazał art. 44 2 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego. Wskazany przepis mówi o tym, że jeżeli stroną postępowania jest Skarb Państwa, a państwową jednostką organizacyjną, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy – sąd ten z urzędu przedstawia akta sprawy sądowi nad nim przełożonemu, którym w tym wypadku jest Sąd Okręgowy w Olsztynie. W świetle tego przepisu Sąd Okręgowy przekazał sprawę innemu sądowi równorzędnemu z sądem przedstawiającym (w tej sytuacji równorzędnemu z Sądem Rejonowym w Olsztynie), mającemu siedzibę poza obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 kwietnia 2021 r.