Jest uzasadnienie decyzji o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie sporządził pisemne uzasadnienie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna, wstrzymującego skuteczność oraz wykonalność uchwały o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżeniu jego wynagrodzenia.

Chodzi o sprawę, która w dniu 26 kwietnia 2021 r. wpłynęła do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie. Dotyczy ona wniosku pełnomocnika Pawła Juszczyszyna o wydanie zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna przed wytoczeniem powództwa. To roszczenie ma polegać po pierwsze – na ustaleniu, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r. nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Jest to uchwała podjęta w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia. Po drugie – zaniechaniu naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie obowiązanemu (zdaniem wnioskodawcy są to reprezentujący Skarb Państwa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego.

W związku z tym pełnomocnik Pawła Juszczyszyna wniósł do Sądu m. in. o wstrzymanie skuteczności i wykonalności wskazanej wyżej uchwały na czas trwania postępowania zainicjowanego pozwem złożonym przez Pawła Juszczyszyna po uzyskaniu tego zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w I Wydziale Cywilnym w dniu 10 maja 2021 r., w powiększonym składzie trzech sędziów zawodowych, rozpoznał powyższy wniosek i udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna, tym samym wstrzymując skuteczność i wykonalność uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia z 4 lutego 2020 r. na czas trwania postępowania zainicjowanego pozwem złożonym przez Pawła Juszczyszyna. Ponadto, Sąd nakazał obowiązanemu opatrzenie wskazanej wyżej uchwały, opublikowanej na stronie internetowej Sądu Najwyższego, informacją, że jej skuteczność i wykonalność zostały wstrzymane na czas trwania tego postępowania. Oznaczenie to powinno zostać umieszczone na pierwszej stronie treści uchwały wskazanej pod sygnaturą II DO 1/20, czarną czcionką, nie mniejszą niż wielkość czcionki, której użyto do zapisania sentencji uchwały.

Sąd Okręgowy w Olsztynie na wnioski stron sporządził już pisemne uzasadnienie powyższego postanowienia. Sąd Okręgowy stwierdził w nim, że wnioskodawca uprawdopodobnił swoje roszczenie, ponieważ wskazana wyżej uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r. dotyka podstawowych sfer prawnie chronionych, takich jak dobre imię, godność i prawo do sądu osoby uprawnionej. W ocenie Sądu, Paweł Juszczyszyn, jak każdy człowiek ma prawo poszukiwać ich ochrony na drodze procesu cywilnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Sąd Okręgowy wskazał przy tym, że Rzeczpospolita Polska nie działa w próżni traktatowej. Przyjęte w traktacie akcesyjnym z 16 kwietnia 2003 r. zobowiązania nakładają na wszystkie organy państwa, w tym na sądy obowiązek respektowania prawa unijnego, któremu przyznano prymat nad krajowym. Wspólnota stanowi nowy porządek prawnomiędzynarodowy, na rzecz którego państwa członkowskie ograniczyły w określonym zakresie swoje suwerenne prawa. Podmiotami tego porządku prawnego są zarówno państwa członkowskie, jak i ich obywatele. Gdy naruszenie prawa wspólnotowego wynika z orzeczenia sądu orzekającego w ostatniej instancji , a dotyczy istotnego naruszenia prawa wspólnotowego, państwa członkowskie są zobowiązane do naprawienia szkody, a właściwy rzeczowo sąd krajowy powinien zbadać czy naruszenie ma oczywisty charakter.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Olsztynie, który powołał się na liczne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, pełna skuteczność prawa wspólnotowego wymaga, aby w przypadku sądowego sporu o istnienie prawa podmiotowego chronionego przez prawo wspólnotowe istniała możliwość wydania zabezpieczenia tymczasowego. Dlatego, pomimo że uchwała pochodzi od Sądu Najwyższego, sąd powszechny będzie uprawniony w procesie o ochronę dóbr osobistych ocenić roszczenie wnioskodawcy.

W ocenie Sądu Okręgowego w Olsztynie, istnieje także wysokie prawdopodobieństwo, że uchwała z 4 lutego 2020 r. poza warstwą merytoryczną dotknięta jest także wadą formalną, ponieważ mogła zostać podjęta wbrew przepisom regulującym tę materię – chodzi o art. 130 par. 2 i art. 131 par. 4 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Cytowane przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych w dacie wydania wspomnianej uchwały dawały Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych prawo do wniesienia zażalenia jedynie na uchwałę o uchyleniu zarządzenia o przerwie w wykonywaniu czynności wyłącznie sędziego, który pełnił funkcję prezesa, podczas gdy sędzia Paweł Juszczyszyn takiej funkcji nie pełnił.

W związku z taką sytuacją opublikowanie uchwały na stronie Sądu Najwyższego oraz utrzymywanie tej publikacji, może rażąco naruszać dobra osobiste powoda, a wspomniane wyżej okoliczności uzasadniają udzielenie zabezpieczenia. Jednocześnie Sąd Okręgowy zaznaczył, że podnoszone przez Pawła Juszczyszyna kwestie dotyczące statusu Izby Dyscyplinarnej staną się przedmiotem analizy i oceny przy ewentualnym merytorycznym rozpoznaniu sprawy.

Zażalenie na decyzję Sądu strony będą mogły wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 czerwca 2021 r.