Informacja rzecznika w sprawie oświadczenia sędziów Drukuj artykuł


Dwoje sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie złożyło oświadczenie o odmowie orzekania w składzie z nowo powołanym sędzią.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie - Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk w dniu 7 września 2021 r. złożyli do Pani Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie oświadczenie, w którym odmówili orzekania w składzie z Tomaszem Koszewskim, nowo powołanym Sędzią Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sędziowie w swoim piśmie wskazali, że wydając takie oświadczenie respektują obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, w tym mają na względzie m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach przeciwko Sądowi Najwyższemu (sygnatury spraw: C-585/18, C-624/18 i C-625/18) oraz uchwałę składu połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygnatura sprawy: BSA I - 4110-1/20). Ponadto, sędziowie wskazali, że działają w trosce o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości (niewydawanie orzeczeń, które mogą być dotknięte nieważnością) oraz powagę urzędu sędziego sądu okręgowego.

Odnosząc się do wyżej opisanej sytuacji, informuję, że w ocenie kierownictwa Sądu Okręgowego w Olsztynie wydanie takiego oświadczenia obecnie nie wymaga podejmowania jakichkolwiek czynności służbowych w stosunku do jego autorów. Sędziowie tym oświadczeniem wyrazili swój pogląd na kwestię dotyczącą sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziego wyłonionego w drodze konkursu przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną po 2018 r. Sędziowie Tomkiewicz i Kasprzyk jednocześnie poinformowali, że ich oświadczenie nie jest zrzeczeniem się pełnionego przez nich urzędu sędziego.

Chcę podkreślić, że nowo powołany sędzia Tomasz Koszewski do połowy października br. przebywa na zwolnieniu lekarskim i aktualnie nie ustalono jeszcze, jaki będzie konkretnie zakres jego obowiązków. Prezes Sądu w pierwszej kolejności, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, niezwłocznie ustali dla sędziego Tomasza Koszewskiego podział czynności, w którym określi m.in. zakres jego obowiązków i sposób uczestnictwa w przydziale spraw oraz plan dyżurów i zastępstw.

Nadmienię, że Tomasz Koszewski będąc Sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie orzekał w V Wydziale Gospodarczym tamtejszego Sądu. Następnie brał udział w konkursie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie w V Wydziale Gospodarczym (w wydziale tym orzekają sędziowie Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk). Do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Okręgowego został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 września 2021 r. Przydział czynności sędziemu Tomaszowi Koszewskiemu nastąpi w oparciu o art. 22a par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie z uwzględnieniem specjalizacji sędziów w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów w wydziałach Sądu Okręgowego i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 14 września 2021 r.